Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
YWS: YWS, gebruiker van de algemene voorwaarden, gevestigd te Raalte;
Opdrachtgever: Wederpartij van YWS. Dit is de natuurlijke of rechtspersoon die aan YWS opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening of ergotherapeutische behandeling;
Werkzaamheden: Alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door YWS uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en de acceptatie ervan, als ook op iedere overeenkomst gesloten tussen YWS en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met YWS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijking van de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
 4. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door YWS uitdrukkelijk op voorhand niet van toepassing verklaard, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offertes

 1. De door YWS gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 3. YWS is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen, dat met de einddeclaratie zal worden verrekend, alvorens haar Werkzaamheden te beginnen of voort te zetten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. YWS zal de overeenkomst uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie. YWS zal zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inspannen om al datgene te doen wat in redelijkheid verwacht mag worden om de overeenkomst naar tevredenheid van de Opdrachtgever te vervullen. Op YWS rust louter een inspanningsverplichting.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft YWS het recht bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door derden. Inzet van een derde geschiedt altijd in overleg met de Opdrachtgever. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan YWS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan YWS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan YWS zijn verstrekt, heeft YWS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens behoudt YWS zich het recht voor om inzage te verkrijgen in alle relevante documenten en gegevens.
 4. YWS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat YWS is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan YWS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. In correspondentie vermelde gegevens betreffende de door YWS te verrichten Werkzaamheden, aard van de Werkzaamheden, verwacht resultaat etc., zijn nimmer bindend.
 7. Specifiek ten aanzien van ergotherapie: De uitvoering van de behandelovereenkomst ten aanzien van ergotherapie voldoet aan de wettelijke eisen die aan een paramedische praktijk gesteld worden.
 • WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst)
  De patiënt is opdrachtgever tot zorg. Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat er een geneeskundige behandelovereenkomst. In de WGBO zijn een aantal spelregels vastgelegd. Zorgverlener en patiënt mogen onderling geen afspraken maken die in strijd zijn met de WGBO.
  Overzicht regels WGBO:

  • Het recht op informatie door de hulpverlener.
  • Toestemming voor een medische behandeling.
  • Inzage in het medisch dossier.
  • Het recht op een tweede mening of second opinion.
  • Vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen.
 • WKKGZ (Wet kwaliteit, klacht en geschillen zorg)
  Als u niet tevreden bent is het prettig om eerst met elkaar hierover in gesprek te komen. We kunnen dan samen op zoek naar een oplossing. YWS is aangesloten bij het klachtenloket paramedici. U kunt hier een klacht indienen. Hoe de procedure rondom klachten gaat is hier hier te lezen. YWS wil leren van incidenten. YWS gebruikt intern het modelprotocol Veilig Incidenten Melden (VIM) dat vanuit Ergotherapie Nederland wordt aangereikt.

 • YWS voldoet aan de bewaarplicht van dossiers. Zie KNMG richtlijn.
  Voor meer informatie zie KNMG richtlijn.

 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  Mochten er vermoedens of signalen ten aanzien van huiselijk geweld of kindermishandeling tijdens de behandeling naar boven komen, dan hanteert YWS een vijfstappen plan om een goede afweging over het wel/niet melden te maken en om te bepalen of zelf hulp geven of organiseren mogelijk is.

Artikel 8. Reclame

 1. Reclames over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames over de verrichte Werkzaamheden met betrekking tot de opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst te geschieden.
 3. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal YWS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. YWS sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid tegenover de Opdrachtgever uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van YWS, diens werknemers en/of hulppersonen en/of door haar ingeschakelde derden.
 2. Indien en voor zover op YWS toch enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid gelimiteerd tot de hoogte van het factuurbedrag.
 3. YWS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat YWS is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. YWS is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de ergotherapeutische behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
 5. YWS is tevens niet verantwoordelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een ergotherapeutische behandeling
 6. YWS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de Werkzaamheden van door Opdrachtgever op advies van YWS ingeschakelde derden.
 7. YWS heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
 8. Opdrachtgever vrijwaart YWS tegen, en stelt YWS schadeloos, voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

Artikel 10. Overmacht

 1. Als overmacht geldt: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van YWS kan worden verlangd.
 2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet is YWS gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, dan wel voor uitvoering van de overeenkomst door een derde zorg te dragen. Met de Opdrachtgever zal hiertoe overleg worden gevoerd.
 3. YWS is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 11. Ontbinding overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst zelf of uit de aard en strekking van de opdracht het tegendeel voortvloeit.
 2. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door ieder der partijen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van één maand. De Opdrachtgever is alsdan gehouden aan YWS de overeengekomen Werkzaamheden voor zover zij zijn verricht te vergoeden.

Artikel 12. Slotbepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien YWS van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. YWS is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. Op alle aanbevelingen en alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en YWS waarop de onderhevige algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter binnen het Arrondissement Overijssel, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen.
 4. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.
 5. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2018. Ze zijn bijgewerkt op 1 februari 2022